אתר תומך טלפונים סלולרייםסרוק באמצעות טלפון סלולרי
באפליקציית QR Code
וקבל קישור לאתר הסלולרי שלנולהצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


תנאי שימוש באתר

דף הבית >> תנאי שימוש באתר
תנאי שימוש
 
כניסת גולש לאתר מהווה הסכמה מפורשת לתנאים ולהגבלות המוטלים על גולשים באתרי אינטרנט בישראל בכלל ועל הגולשים באתר פארק אולימפיה בפרט.
 
מבלי למעט מהוראות הדין והנוהג המחייבות גולשים כאמור, להלן דגשים מיוחדים שמצאנו לנכון להדגיש ואשר יחשבו כמוסכמים על כל גולש באתר, ללא יוצא מן הכלל:
 
 1. האתר (לרבות נציגות הדיירים בפארק אולימפיה שהחליטה על הקמת האתר וכל הבא מכוחה או מטעמה בניהולו ובאחזקתו של האתר לרבות אחסנתו) אינו אחראי כלשהו על המידע המצוי באתר, דוגמת שמות, כתובות וטלפונים וכל כיוצא באלה. האתר יעשה ככל יכולתו לדייק בפרטי המידע ואולם, אין האתר מקבל על עצמו אחריות כלשהי לשיבוש, חוסר או אי התאמה בנתונים, מכל מן וסוג שהוא.
 
 1. באתר מפורסמות החלטות נציגות הדיירים לרבות פרוטוקולים – אך ורק הנוסח המוחזק בידי הנציגות מחייב, המידע הנמסר באתר הוא אינפורמטיבי בלבד. הוא הדין בפרסומי מידע מטעם חברת הניהול, לרבות דוחות גביה, טבלאות תקציב וכל כיוצא באלה – אך ורק הנוסח המוחזק פיזית בידי חברת הניהול, מחייב.
 
 1. האתר רשאי לשנות את תכניו בכל עת ובכל אופן כפי שימצא לנכון ואין למי מן הגולשים בו זכות כלשהי בתכנים או באופן הצגתם באתר. השימוש באתר נועד לדיירי פארק אולימפיה  ואורחיהם ואינו מיועד למסחר ו/או שימושים מסחריים בכל אופן שהוא.
 
 1. נאסר באופן מוחלט על גולשים לשנות תוכן כלשהו באתר שלא באמצעות הנציגות או מי שמונה לשם כך על ידה, הורדת תכנים אפשרית אך ורק לשימוש עצמי ובכפוף למגבלות שפורטו בסעיף 2 לעיל.
 
 1. נאסר באופן מוחלט לבצע באתר כל פעולה שאסורה על פי חוק לרבות פגיעה בקנין רוחני מכל מן וסוג שהוא, פרסום פוגעני לרבות אך לא רק לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965, חוק הגנת הפרטיות וכל דין אחר ונוסף המסדיר פרסומים באתרי אינטרנט בישראל.
 
 1. האתר יפעל להסרת כל תוכן פוגעני שיועלה אליו על ידי מי מהגולשים, יפעל לאיתור הגולש ולמיצוי הדין האזרחי ובמידת הצורך הפלילי, עם מי שישתמש באתר באופן מפר חוק או בלתי ראוי לפי שיקול דעתו המוחלט של האתר.
 
 1. האתר מורשה להשתמש במידע שנמסר לו מידי הדיירים או מי מהם בכל אופן שימצא לנכון וזאת לצורך ניהול האתר וקידום האינטרסים של דיירי פארק אולימפיה, בעלים ושוכרים כאחד. לא תשמע טענה בדבר שימוש בלתי מורשה מדייר שמסר פרטים כלשהם לאתר ובלבד שהשימוש היה כחוק ונועד לצורך האתר ולא לצרכים זרים לאתר ולפארק אולימפיה.
 
 1. האתר רשאי לחסום הגישה אליו לגולש אשר לדעת האתר הפר את תנאי השימוש באתר או עשה בו שימוש לרעה בכל אופן שהוא.
 
 1. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם או לגוף אחר.
 
 1. על הגולש מוטלת החובה לדייק  בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם הדייר.
 
 1. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע פוגעני, מעליב, משמיץ, מאיים,או כזה הפוגע בפרטיות או בשמו של הזולת או מידע אחר כלשהו, שהוא מידע בלתי חוקי.  ידוע לגולש והוא מצהיר על כך כי לאתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את התכנים המועלים לאתר על ידי הדיירים ו/או על ידי גולשים באתר.
 
 1. בכוונת האתר להיות זמין בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. האתר רשאי להפסיק את השימוש בו מעת לעת לצרכי תחזוקה וארגון ולא יהא איש זכאי להשמע בטענה שענינה זמינות האתר וממילא לא לפיצוי בשל הורדת האתר מכל סיבה שהיא ולכל פרק זמן שהוא.
 
 1. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לצורת האתר, עיצובו, התכנים המובאים בו, הינם של האתר. זוהה חומר שהוא תחת זכות קנינית של צד ג', יורד התוכן מן האתר מיידית ככל שלא התקבלה הרשאה מטעם בעל הזכות להמצאות החומר באתר. ככל שיועלו פרסומות לאתר, הרי שהאתר אינו אחראי לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי אחר -  האחריות לכך על המפרסמים בלבד. המצאות קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אחרים לא מבחינת מהימנותם, שלמותם או זכויות השימוש באותם תכנים אף לא מכל בחינה אחרת.  הגולש, על אחריותו גולש הוא.
 
 1. סמכות השיפוט בכל התדיינות בקשר עם אתר זה תהא באופן בלעדי אך ורק לבית המשפט בפתח תקווה.